‘Ik ben al­tijd op ex­pe­di­tie’ – artikel SVn e-magazine


dsc4194_jockoSVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) organiseerde conferentie met als thema ‘voorbij het bekende’, trots was ik dat ik in het rijtje André Kuipers en Femke Halsema sta 🙂

Jocko Ren­sen, de ‘vlog­gen­de wet­hou­der’ volks­huis­ves­ting uit Hou­ten:

‘Ik ben al­tijd op ex­pe­di­tie’

Jocko Ren­sen, wet­hou­der volks­huis­ves­ting in Hou­ten, wordt ook wel ‘de vlog­gen­de wet­hou­der’ ge­noemd. Bij­zon­de­re ge­beur­te­nis­sen of spraak­ma­ken­de ont­moe­tin­gen legt hij vast met zijn mo­bie­le te­le­foon. Daar­na slin­gert hij ze in blog­vorm de we­reld in. “En ik no­dig ie­der­een uit daar ver­vol­gens iets van te vin­den.”

Op zoek naar nieuwe wegen

“Als wet­hou­der ben ik al­tijd op zoek naar het on­be­ken­de. Zou ik dat niet doen, dan zou ik lou­ter doen wat ik al­tijd al deed. Ter­wijl al­ler­lei pran­gen­de maat­schap­pe­lij­ke vraag­stuk­ken juist om ver­nieu­wing en in­no­va­tie­ve op­los­sin­gen vra­gen. Als be­stuur­der moet je jouw ver­ant­woor­de­lijk­heid ne­men. En dat vraagt in mijn op­tiek om een per­ma­nen­te ex­pe­di­tie. Op zoek naar nieu­we we­gen. Over on­ont­gon­nen pa­den.”

Nieuw: het zorgvraagstuk

“Kijk ik naar het ter­rein van de volks­huis­ves­ting, dan con­sta­teer ik dat de ba­sis­vraag­stuk­ken nog steeds de­zelf­de zijn. Be­taal­baar­heid en duur­zaam­heid zijn de be­lang­rijk­ste the­ma’s. Maar de op­los­sings­rich­tin­gen ko­men wel dich­ter­bij. Nieuw is ech­ter het zorg­vraag­stuk. De de­cen­tra­li­sa­tie van de zorg zet door en heeft gro­te ge­vol­gen voor de volks­huis­ves­ting. Dan is de vraag: gaan we wat we heb­ben aan­pas­sen of gaan we nieu­we zorg­con­cep­ten ont­wik­ke­len?”

Van macht naar invloed

“Van be­lang is dat we onze ei­gen po­si­tie als be­stuur­der kri­tisch in ogen­schouw dur­ven ne­men. Gaan we als ge­meen­te be­pa­len hoe het moet of gaan we aan de slag van­uit een ge­za­men­lij­ke ver­ant­woor­de­lijk­heid? Gaan we voor macht of voor in­vloed? In dat laat­ste ge­val zijn we meer ver­bin­der, ver­vul­len we de rol van gast­heer of gast­vrouw en ma­ken we als het ware de dia­loog mo­ge­lijk. Daar­voor is nieuws­gie­rig­heid no­dig en een ‘open mind’. Maar daar­mee ko­men we wel voor­bij het be­ken­de.”

Nodig: creativiteit en durf

“Na­tuur­lijk is dat best las­tig, in het hui­di­ge Thor­bec­ke­sys­teem. De ge­meen­te­raad wil dat we doe­len SMART ma­ken en wil het liefst aan de voor­kant ga­ran­ties op re­sul­taat. En juist zo’n open hou­ding maakt dat re­sul­taat niet al­tijd van te­vo­ren kwan­ti­fi­ceer­baar is. Dat vraagt om cre­a­ti­vi­teit en veel com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den. En om durf om het an­ders te doen.”

In de spreekwoordelijke rugzak

“In mijn zoek­toch­ten naar maat­schap­pe­lij­ke ver­nieu­wing en in­no­va­tie­ve op­los­sin­gen draag ik een spreek­woor­de­lij­ke rug­zak mee. Daar zit van al­les in, maar er is ook nog ruim­te om er iets bij te stop­pen. Tij­dens mijn ex­pe­di­ties hoop ik tel­kens nieu­we voe­ding te­gen te ko­men om mijn rou­te voor­bij het be­ken­de voort te kun­nen zet­ten. Als dat lukt, maak ik daar een blog van. Zo hoop ik een dia­loog in gang te zet­ten. Want dat is kei­hard no­dig om de sa­men­le­ving ver­der te bren­gen.”

We­ten hoe Jocko Ren­sen blogt? Be­kijk hier een voor­beeld

Bron: Magazine-on-the-spot.nl 

,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *